TH EN
alt
ที่มาของโครงการ

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และหน่วยงาน ๕ ส. ประกอบด้วย
-สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
-สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
-สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
-สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
-สถาบันพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
           ได้ร่วมกัน
บูรณาการข้อมูลงานวิจัยและระบบบริหารจัดการทุนวิจัย เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ
โดยได้พัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) ขึ้น ซึ่งในระยะแรกจะเป็นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการวิจัยที่ดำเนินการ
เสร็จแล้วและเปิดเผยได้ของหน่วยงานวิจัยในประเทศ โดยมิได้นำข้อมูลมารวมศูนย์ ในระยะแรกได้มีหน่วยงานวิจัยเข้าร่วม
การเชื่อมโยงฐานข้อมูลงานวิจัยแล้วกว่า ๑๐ หน่วยงาน มีผลงานวิจัยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ เรื่อง
เผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อการสืบค้นใช้ประโยชน์ที่เว็บไซต์ 
http://www.tnrr.in.th

  

            การเชื่อมโยงฐานข้อมูลงานวิจัย กับ คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) ใช้เทคโนโลยี OAI-PHM (Open Archives Initiative -
Protocol for Metadata Harvesting)
ในการเชื่อมโยง ซึ่งหน่วยงานที่ใช้ Open Source Software ได้แก่ Dspace, Drupal, Fedora 
เป็นฐานข้อมูลสามารถเชื่อมโยงได้แบบอัตโนมัติ โดยแจ้ง OAI-URL ของฐานข้อมูลที่ประสงค์จะเชื่อมโยงมายัง วช.

            สำหรับหน่วยงานที่ไม่ได้ใช้ Open Source Software สามารถเชื่อมโยงผ่านระบบ IR Data Center2.0 ได้ที่ http://www.irdc.nrct.go.th  
ซึ่งเป็นระบบที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานวิจัยที่ต้องการเชื่อมโยงฐานข้อมูลงานวิจัยกับ
คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR)

            หน่วยงานที่ไม่ได้ใช้ Open Source Software จึงไม่มี OAI-PMH ดังนั้นหน่วยงานวิจัย สามารถเข้าร่วมการเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยกับ TNRR
โดยหน่วยงานวิจัย สมัครสมาชิกและส่งข้อมูลเข้าระบบในรูปแบบของ .CSV Excel ข้อมูลจะเชื่อมโยงแบบอัตโนมัติไปยัง TNRR ในชื่อของหน่วยงานนั้นๆ และ
หน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูล สามารถใช้งานในระบบ บริหารจัดการ ติดตามสถิติต่างๆ ออกรายงานได้ภายในระบบ และสามารถใช้งานได้เปรียบเสมือนว่าหน่วยงาน
ท่านได้มีฐานข้อมูลวิจัยเชื่อมโยงกับ TNRR โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

            คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) จะสำเร็จและเกิดประโยชน์ต่อประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ก็ด้วยความร่วมมือกันของหน่วยงานวิจัยจากทั่วประเทศ
ในการร่วมเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลการวิจัยกับคลังข้อมูลงานวิจัยไทย เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบวิจัยไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
มุ่งสูงการเป็นชาติผู้นำด้านการวิจัยในระดับสากล เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติร่วมกัน 

            ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคลังข้อมูลงานวิจัยไทย กรุณาติดต่อ
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โทร ๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๗๐๓, ๗๐๔ และ๗๐๘ หรือ email:ridm@nrct.go.th

 


อับเดตล่าสุด: 29 มีนาคม 2559
ฝ่ายเชื่อมโยงสารสนเทศการวิจัย ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช.