TH EN
alt
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ ข่าว วันที่
1 ร่วมสู้ไวรัส COVID-19 21 ธ.ค. 2563
2 เปิดศูนย์ EOC ทุกจังหวัด รับมือสถานการณ์โควิด-19 17 ธ.ค. 2563
3 หน้ากาก PAPR (Powered Air Purifying Respirator) 16 ธ.ค. 2563
4 โครงการ Policy Innovation Platform for the Better Future 16 ธ.ค. 2563
5 คู่มือการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับประชาชน 15 ธ.ค. 2563
6 โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ (Co-payment) รัฐช่วยเสริม...เอกชนช่วยสร้าง 15 ธ.ค. 2563
7 E - book การยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2565 14 ธ.ค. 2563
8 แอปพลิเคชัน สุขภาพภาครัฐ ต้องมีติดมือถือไว้ 14 ธ.ค. 2563
9 9 เทคนิคใช้อุปกรณ์ไอทีอย่างปลอดภัย 14 ธ.ค. 2563
10 เด็กไทยยุคใหม่ “รู้ทันสื่อดิจิทัล” 14 ธ.ค. 2563