TH EN
alt

วันเด็กแห่งชาติ 2560

  14 ม.ค. 2560   ข่าวกิจกรรม

คําขวัญวันเด็ก 2560 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
"เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง"
------------------------------------------------
14 มกราคม 2560 วันเด็กแห่งชาติ เด็กไทยในวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ในวันหน้า ทุกๆ ประเทศล้วนให้ความสำคัญกับ "เด็ก" หลายหน่วยงานได้เปิดสถานที่และจัดกิจกรรมมากมาย เพื่อเสริมสร้างแนวคิด แนวทางสร้างสรรค์ได้ให้เด็กได้เข้าชม เรียนรู้ถึงอนาคตที่จะเป็น เพราะการที่ให้เด็กได้เรียนรู้ซึมซับ กับสถานในโลกปัจจุบัน เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งเทคโนโลยี ล้วนเป็นสิ่งสำคัญ แต่ที่ควรตระหนักและควรรณรงค์ในการเรียนรู้พื้นฐานของชีวิต รู้จักแยะแยะสิ่งไม่ดี เข้าใจถึงความถูกต้อง มีศีลธรรม ด้วยการอบรมสั่งสอนอย่างเป็นวิธี มีมารยาทในการเข้าสังคม รู้แพ้รู้ชนะ และรู้การให้อภัย

สิ่งเหล่านี้ ด้วยวัยเด็กที่มีการเรียนรู้มากมาย แต่ยังมีเด็กอีกมากมายที่ต้องการความรัก ความเอ็นดู ต้องการการเรียนรู้ที่ดี มีการศึกษา และเราทุกคนควรจะให้ความสำคัญกับเด็กเป็นอย่างมาก

สำหรับในวันนี้หลายหน่วยงานคงเปิดสถานที่เข้าเยี่ยมชมได้ฟรี สำหรับเด็กๆ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ และที่สำคัญควรระมัดระวังในการเข้าเยี่ยมชมในบางสถานที่ มีผู้ใหญ่คอยกำกับดูแลจะเป็นการดีที่สุด

--------------------------------------------------------

ศูนยสารสนเทศการวิจัย วช.