TH EN
alt

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2560

  15 ก.พ. 2560   ข่าวกิจกรรม

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ บูรณาการและให้
ภาพรวมด้านข้อมูลงานวิจัยของประเทศอย่างเป็นเอกภาพ ให้บริการสืบค้นข้อมูลการวิจัยผ่านหน้าเว็บไซต์เดียว คือ www.TNRR.in.th

วช. เชิญชวนหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัย กับ คลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR เพื่อเป็นคลังข้อมูลในการ Search ข้อมูลผลงานวิจัยที่มีอยู่ของประเทศ ไว้ที่เดียวกัน โดยไม่ส่งผลกระทบหรือ ต้องแก้ไขระบบแต่อย่างใด เพียงแค่ท่านมี OAI-URL ในการเชื่อมโยง เท่านี้ งานวิจัยจะต่อยอดไปสู่หนทางการเผยแพร่ข้อมูลอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

และ วช. ยังได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หากหน่วยงานใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทันที หรือติดตามความเคลื่อนไหวง่ายๆ ได้ที่
กิจกรรมโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัย กับ TNRR ครั้งที่ 1

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช.