TH EN
alt

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายภาคเหนือ ครั้งที่ 2

  24 มี.ค. 2560   ข่าวกิจกรรม

Workshop IRDC North Thailand
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยในเครือข่ายภูมิภาค : ภาคเหนือ
จัดโดย ฝ่ายเชื่อมโยงสารสนเทศการวิจัย ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช. และเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคเหนือ
-------------------------------------------------------------
ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ECB2502 อาคารเอนกประสงค์ใหม่ (ตึกใหม่)
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-------------------------------------------------------------
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช