TH EN
alt

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ 2560

  18 พ.ค. 2560   ข่าวกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของเครือข่ายวิจัยภูมิภาค
------------------------------------------------------------------
วย เครือข่ายวิจัยภูมิภาค ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันหรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายฯ ได้จัดให้มีการประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) และผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) ได้สร้างผลงานวิจัยร่วมกัน เกิดความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย

จึงมีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยสามารถติดตามข่าวสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th เพื่อให้นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง
--------------------------------------------------
สามารถติดต่อข้อมูลและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ NRCT