TH EN
alt

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงข้อมูลกับ คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR)

  21 ก.พ. 2561   ข่าวกิจกรรม

          การเชื่อมโยงข้อมูลกับ คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561  ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๓  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยขอความกรุณาตอบแบบตอบรับมายังสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

กำหนดการ 

 --------------------------------------------------------------------

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook วิจัยก้าวใหม่ วช.