TH EN
alt

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตร

  18 พ.ค. 2561   ข่าวประชาสัมพันธ์

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ประเดิมเป็นหน่วยงานแรกที่ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการศาล
ยกเว้นกรณีจำเป็นในทางสำนวนคดีเท่านั้น เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

ขอบคุณที่มาข้อมูล ไอที e-Gov