TH EN
alt

หลักสูตร Business Intelligence การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ วันที่ 25 – 27 มิ.ย.62

  8 ก.ค. 2562   ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตร Business Intelligence การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ วันที่ 25 – 27 มิ.ย. นี้

แนะนำกระบวนการในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยใช้เครื่องมือประเภท Business Intelligence หรือ BI โดยเริ่มตั้งแต่ การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบระบบงาน การออกแบบโครงสร้างคลังข้อมูล การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูล (Extract, Transform, Load : ETL) การพัฒนาโมเดลข้อมูล (Metadata Model) จนถึงการสร้างรายงานในลักษณะ Data Visualization, Dashboard และ Ad-Hoc report ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการพัฒนาระบบด้วยเครื่องมือ Business Intelligence ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงผลลัพธ์สุดท้าย และเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง Business Intelligence กับ Big Data ซึ่งกำลังเป็นที่กล่าวถึงกันในยุคปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ่มเติม: www.imcinstitute.com/bi