TH EN
alt

วช. เปิดตัวระบบข้อมูลคุณภาพอากาศแบบเบ็ดเสร็จ นวัตกรรมนำไทยฝ่าวิกฤติ PM2.5

  17 ต.ค. 2562   ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำเสนอการขยายผลแผนงานวิจัยท้าทายไทยเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควัน ต่อนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยเปิดตัวระบบข้อมูลคุณภาพอากาศแบบเบ็ดเสร็จ (NRCT Air Quality Information Center) https://pm2_5.nrct.go.th และ เครื่องมือตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก Dustboy ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือของ วช. เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็น Platform การตรวจวัดและข้อมูลค่าฝุ่นละอองที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้ข้อมูลกับประชาชนอย่างทันท่วงที


เนื่องจากปัจจุบันข้อมูลและการรายงานผลคุณภาพอากาศ โดยเฉพาะปริมาณ PM2.5, PM10 และ Air Quality Index มีความแตกต่างกันในหลายรูปแบบ ทำให้ขาดการบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูล ทั้งการตรวจวัด การแปลผล และการให้คำแนะนำ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังมีรูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจยาก อาจทำให้ประชาชนเกิดความสับสนและไม่เชื่อถือข้อมูล และยังได้เพิ่มเติมข้อมูล เช่น การคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้า 1 - 3 วัน เพื่อให้สามารถเตรียมการปฏิบัติล่วงหน้าทั้งในภาคหน่วยงาน และภาคประชาชน 

ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวจะช่วยตอบโจทย์ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์ท้าทายของสังคม การสร้างนวัตกรรม และรูปแบบธุรกิจที่สร้างความยั่งยืน ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวคิด Circular Economy เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มาข้อมูล สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ