TH EN
alt

Innovation Sandbox

  20 พ.ย. 2563   ข่าวประชาสัมพันธ์

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต แต่ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วก็เปรียบเสมือนดาบ 2 คม ที่หากใช้อย่างไม่คำนึงรอบด้าน การพัฒนาอาจพลิกบทบาทมาเป็นปัญหาของประเทศได้ จะดีแค่ไหนหากเรามีกลไกที่จะสามารถพิสูจน์เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ถึงผลดีผลเสียก่อนนำมาใช้จริง

กลไก “Innovation Sandbox” กรอบการทดสอบภายใต้สภาพแวดล้อมจริงโดยมีขอบเขตจำกัดเพื่อศึกษาผลกระทบและออกแบบแนวทางการกำกับดูแลสำหรับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆ โดยโครงการที่เข้าร่วมสามารถรับการส่งเสริมและสิทธิประโยชน์ รวมถึงให้ได้การยกเว้นไม่ให้นำบทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎข้อบังคับใดมาใช้บังคับแก่การดำเนินงานในการวิจัยหรือพัฒนานวัตกรรมนั้นๆ

ซึ่งแนวคิด Innovation Sandbox จะนำไปสู่การปรับปรุง และออกแบบรูปแบบการกำกับดูแลให้เป็นมาตรฐานสำหรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นใหม่อย่างรวดเร็ว รวมถึงกระตุ้นให้การดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะดีแค่ไหนหากมี Innovation Sandbox

 

1) “เกิดกลไก” ในการรองรับและพัฒนาแนวทางในการกำกับดูแลการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ

2) “ลดระยะเวลา” ในการนำสินค้าและบริการนวัตกรรมออกสู่ตลาด ซึ่งช่วยเพิ่มแรงจูงใจและโอกาสในการประสบความสำเร็จของผู้ประกอบการนวัตกรรม

3) “ส่งเสริม” ให้เกิดความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการร่วมกันกำหนดแนวทางกำกับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ให้เป็นที่ยอมรับ

4) “เกิดธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมขึ้น” ในระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ สร้างงาน สร้างเงิน และสร้างรายได้ ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และภาษีที่รัฐสามารถเรียกเก็บได้มากขึ้น 

โดย สอวช. ได้จัดทำหลักการ Innovation Sandbox เสนอที่ประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2562 โดยสภานโยบายมีมติเห็นชอบในหลักการและแนวทางการส่งเสริม Innovation Sandbox ตามที่ สอวช. เสนอ และมอบหมายให้จัดทำระเบียบที่เกี่ยวข้องและจัดตั้งคณะกรรมการ Sandbox ต่อไป

ทั้งนี้ สอวช. อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมประเด็นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นกรณีศึกษานำร่องจัดตั้งโครงการ Innovation Sandbox โดยจะจัดลำดับความสำคัญของประเด็นที่เป็นข้อจำกัดเพื่อหาแนวทางปลดล็อคทั้งในเชิงกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึง กลไกการดำเนินงานของคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง (Innovation Sandbox) โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ประกอบการ นักวิจัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

 

 

ที่มาข้อมูล สอวช.