TH EN
alt

โครงการ Policy Innovation Platform for the Better Future

  16 ธ.ค. 2563   ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเปิดรับข้อเสนอด้านนโยบาย (Policy Idea) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำนโยบายและนวัตกรรมทางนโยบายรูปแบบใหม่ >> Policy Innovation Platform for the Better Future

.

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ก็สามารถมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบาย (Policy Idea) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำนโยบายและนวัตกรรมทางนโยบายรูปแบบใหม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอมาตรการ นโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติ เพราะการพัฒนาประเทศไม่ใช่เพียงหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง การออกแบบนโยบายที่ถือเป็นกระบวนการต้นน้ำ จึงจำเป็นต้องอาศัยการออกแบบนโยบายรูปแบบใหม่ที่สามารถควบรวมความรู้ ความเชี่ยวชาญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครอบคลุมในทุกมิติ ผ่านการระดมความคิดเห็นของผู้คนจากหลากหลายภาคส่วน (Crowdsourcing) ที่ไม่เพียงแต่ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละสาขาเท่านั้น ยังรวมถึงภาคประชาชนผู้ประสบวิกฤตนี้โดยตรงอีกด้วย

.

โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับทุนสนับสนุนความคิด จำนวน 10,000 บาท พร้อมมีโอกาสได้รับการพัฒนาร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานวิจัยนโยบายและผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบนโยบายของ สอวช. เพื่อเป็นหนึ่งในนโยบายภายใต้โครงการ Policy Innovation Platform for the Better Future ซึ่งจะถูกขับเคลื่อนไปสู่การใช้งานจริงในอนาคต และชิงทุนสนับสนุนความคิด มูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

.

            </div>

            <div class=